Prosím napište na e.cukrovinky@gmail.com v případě, že potvrzení objednávky nepřišlo.

Obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-cukrovinky.com. Uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Lukáš Gajdík se sídlem Vítezná 333, Ratíškovice, PSČ: 696 02, IČO: 87295741. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. II.


II. Vymezení pojmů


III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil jak s obchodními, tak s reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným zpùsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspešného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případne opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožnena jejich archivace a reprodukce kupujícím.


IV. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředku komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnu od převzetí plnění. V takovém případe prosím odešlete zboží na adresu prodávajícího: Lukáš Gajdík, Vítezná 333, Ratíškovice, PSČ: 696 02, spolu s projevem vůle, jež vyjadřuje, že chcete od smlouvy odstoupit. Kromě případu, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle předchozího od smluv:


Zboží, které podléhá rychlé zkáze je takové zboží, na nemž je uvedeno datum použitelnosti: „spotřebujte do…“ (jedná se zejména o mléčné, masné či lahůdkářské výrobky), toto zboží není možno vrátit. Zboží označené dobou minimální trvanlivosti již není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení od smlouvy pro něj lze použít.


Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle prvého odstavce, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozdeji do 30-ti dnů od odstoupení.


V. Možnost vrácení zakoupeného zboží

Provozovatel internetového obchodu www.e-cukrovinky.com nabízí zákazníkum možnost zboží vrátit.


Podmínky pro vrácení zboží:


Je možné vrátit zboží, které je v originálních neporušených obalech. Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu nejsou hrazeny prodávajícím. Vrácena bude částka rovna hodnotě vráceného zboží a to převodem na účet. Vrácení zboží je nutné oznámit (telefon, mail či jiný komunikační kanál) a to nejpozději do 7-mi dnu od doručení zboží.


VI. Dostupnost zboží a expedice

Dostupnost zboží je rozdělena do 3 kategorií:


  1px
  Kontakt:

  http://www.e-cukrovinky.com
 ICQ: 213-022-334
 mail: e.cukrovinky@gmail.com
 Telefon : 774 373 292
 
 Lukáš Gajdík
 Vítězná 103
 696 02 Ratíškovice
 IČO: 87295741
 Zapsán u MÚ Hodonín.

konakt