Prosím napište na e.cukrovinky@gmail.com v případě, že potvrzení objednávky nepřišlo.

Reklamační řád


I. Záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např.: zákon o potravinách) lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

Zboží, které se rychle kazí (ovoce, zelenina, pečivo atd…) je nutno reklamovat nejpozději den následující po koupi zboží.

Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.


II. Nároky ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má tyto nároky:


III. Vyřízení reklamace a reklamační protokol

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůte. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající, nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace, vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištených závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího – Vítězná 333, Ratíškovice, PSČ: 696 02.


IV. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkum právních předpisu a odpovídá účelu, který prodávající pro použití veci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví behem šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.e-cukrovinky.com se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle Zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.


Prodávající si vyhrazuje právo měnit výše uvedené obchodní podmínky. Může je měnit i bez souhlasu zákazníka, je však povinen informovat o změnách, které se uskutečnily.


  1px
  Kontakt:

  http://www.e-cukrovinky.com
 ICQ: 213-022-334
 mail: e.cukrovinky@gmail.com
 Telefon : 774 373 292
 
 Lukáš Gajdík
 Vítězná 103
 696 02 Ratíškovice
 IČO: 87295741
 Zapsán u MÚ Hodonín.

konakt